Svet-Stranek.cz
Školení a výcvik řidičů všech skupin
Autoškola

Informace k řídičským průkazům:Školení a výcvik řidičů všech skupin

Informace k řídičským průkazům

Řidičský průkaz je veřejná listina, nesmí být ponecháván a přijímán jako zástava.
Vydává se na základě udělení řidičského oprávnění osobě,
která dosáhla věku stanoveného zákonem.

Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě starší:
- 15 let pro skupinu AM
- 16 let pro skupinu A1
- 17 let pro skupinu T a podskupinu B1
- 18 let pro skupiny A s omezením, B, B+E, C, C+E a podskupiny C1 a C1+E
- 21 let pro skupiny A bez omezení, D, D+E a podskupin D1 a D1+E

je zdravotně a odborně způsobilá k řízení motorových vozidel
splnila další podmínky stanovené zákonem


K žádosti o vydání o řidičský průkaz musí být přiložen:
platný doklad totožnosti
jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
záznam o zkouškách z odborné způsobilosti
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

V České republice je od 1.5.2004 vydáván nový řidičský průkaz podle vzoru Evropských společenství v provedení plastové karty ID 1.

Řidičský průkaz se vydává na dobu nejvýše 10-ti let z důvodu životnosti a čitelnosti plastové karty anebo na dobu kratší
z důvodu omezení zdravotní způsobilosti řidiče
nebo jiného omezení.

Výroba nového řidičského průkazu probíhá centralizovaným způsobem ve Státní tiskárně cenin v Praze, obdobně jako
je tomu u občanských průkazů a cestovních dokladů.

Občan podá žádost na předepsaném tiskopisu žádosti o vydání řidičského průkazu na místně příslušném obecním úřadu
obce s rozšířenou působností, kde si také řidičský průkaz
po jeho vyrobení vyzvedne.

Pokud se stane, že řidič ztratí řidičský průkaz, bude mu do
doby vydání nového řidičského průkazu vystaveno
časově omezené (30 dní) „ Potvrzení o oznámení ztráty,
odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu" ,
na základě kterého bude moci řídit vozidlo pouze na
území České republiky.Povinná výměna starších typů řidičských průkazů je časově rozložena do termínů uvedených v tabulce:
Typ ŘP Vydáván od - do Povinná výměna do
typ 1 1.7.1964 až 31.12.1986 31.12.2007
typ 2 1.1.1987 až 31.12.1991 31.12.2007
typ 3 1.1.1992 až 31.12.1993 31.12.2007
typ 4 1.1.1994 až 31.12.1996 31.12.2010
typ 5 1.1.1997 až 31.12.2000 31.12.2010
typ 6 1.1.2001 až 30.4.2004 31.12.2013

Smyslem povinné výměny řidičských průkazů je, aby po roce 2013
byl v ČR platný jen jeden typ řidičského průkazu.
Termíny povinné výměny řidičských průkazů jsou upraveny
novelou právní úpravy.

Výměna řidičského průkazu podle platné právní úpravy
se provádí bez poplatku.


Vydání řidičského průkazu.
Osoba nebo držitel řidičského oprávnění, kterému má být vydán řidičský průkaz je povinen převzít řidičský průkaz osobně.
Nesmí v řidičském průkazu on a ani jiná osoba provádět
žádné zápisy, změny, opravy nebo úpravy
a nesmí mít více než jeden platný řidičský průkaz.
Správní poplatek za vydání řidičského průkazu je 50,- Kč.


Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu
vydaného cizím státem.

Cizinec, který je držitelem řidičského průkazu vydaného
cizím státem, nebo řidičského průkazu Evropských společenství
a byl mu povolen dlouhodobý, nebo trvalý pobyt, je povinen
do 3 měsíců od povolení tohoto pobytu požádat o vydání
českého národního řidičského průkazu.

Občané EU, kteří jsou držiteli řidičského průkazu vydaného
kterýmkoli členským státem EU, nemají bez ohledu na druh
pobytu v ČR a jeho délku povinnost měnit svůj řidičský
průkaz za český.

Vydání řidičského průkazu za cizozemský řidičský průkaz
je osvobozeno od správního poplatku.


Změna údajů v řidičském průkazu.

Změny, které jsou zaznamenávány v řidičském průkaze je jeho držitel povinen oznámit na registru řidičů do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně.
Správní poplatek je 50,- Kč.


Vydání druhopisu řidičského průkazu.
Druhopis lze vydat za odcizený, ztracený, poškozený či zničený řidičský průkaz na podkladě písemné žádosti o vydání druhopisu
a jedné fotografie.
Správní poplatek je 50,- Kč.


Vydání mezinárodního řidičského průkazu.
Vydává se na žádost držitele řidičského oprávnění
a s žádostí se předkládá:

platný doklad totožnosti
platný řidičský průkaz
jednu fotografii
Správní poplatek je 50,- Kč.


Vydání a rozšíření osvědčení profesní způsobilosti řidiče.
Profesní osvědčení se vydává na žádost držitele řidičského
oprávnění po absolování předepsaného školení a vykonání
zkoušky z odborné způsobilosti.
Předkládá se:

doklad o školení a zkoušce
jedna fotografie
Správní poplatek:
- za vydání nebo rozšíření osvědčení profesní způsobilosti
řidiče je 200,- Kč,
- za změnu v osvědčení profesní způsobilosti řidiče 100,- Kč,
- změna v osvědčení profesní způsobilosti řidiče v souvislosti
s povinnou výměnou řidičského průkazu je osvobozena od poplatku.


Odevzdání řidičského průkazu.
Řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel řidičského průkazu jestliže:

je řidičský průkaz neplatný
má podmíněno nebo omezeno řidičské oprávnění
má odňato řidičské oprávnění
má pozastaveno řidičské oprávnění
Při odevzdání řidičského průkazu vydá registr řidičů doklad
o odevzdání řidičského průkazu.Výpis z evidenční karty řidiče.
Výpis se provádí na základě písemné žádosti podané žadatelem.
Správní poplatek je za každou i započatou stránku 15,- Kč

Pokud došlo k uložení sankce nebo trestu zákazu
činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
musíte absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti
za účelem navrácení řidičských oprávnění v případech,
kdy uplynula doba delší 1 roku ode dne platnosti právní
moci rozsudku nebo rozhodnutí správního orgánu.
Přezkoušení ale i cvičné jízdy můžete absolvovat až když
skončil zákaz činnosti.

Doklady potřebné k vrácení všech skupin řidičských oprávnění

1) žádost do autoškoly
2) posudek zdravotní způsobilosti / ke stažení na webu/
3) výpis z karty řidiče
4) rozhodnutí správního orgánu nebo rozsudek soudu
5) pokud byl prominut zbytek trestu také rozhodnutí nebo usnesení